laine
Õppe-ja kasvatustegevuste eesmärgid

Üldeesmärk: lapse kehaliseks, vaimseks ja sotsiaalseks arenguks on loodud tingimused, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Selleks on vaja:

 • lastele on loodud arenguvõimalusi soodustav turvaline keskkond, pakkudes võimalikult palju erinevaid õppe ja kasvatustegevuste viise ja meetodeid;
 • lastele on loodud nende arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkond, kujundades lapsi vastutus-, otsustus- ja valikuvõimelisteks, teiste suhtes avatuteks ning teistega arvestavateks isiksusteks;
 • lastele on loodud võimalused oma  individuaalsuse ja loovuse kujundamiseks, eduelamuste saamiseks;
 • lastele võimaldatakse  kujundada endas igapäevaseid  tööharjumusi;
 • lastel on võimaldatud kasvada oma kodukohta tundvateks ja loodust hoidvateks inimesteks, kes austavad emakeelt ja eesti rahvuskultuuri ning arvestavad teiste rahvuste kultuuri eripäraga;
 • toetada ja abistada lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel neid nõustada.
Õppe- ja kasvatustegevuste põhimõtted
 • õppe- ja kasvatustegevuses lähtume iga õppeaasta alguses toimuval pedagoogilisel nõukogul koostatud tegevuskavast;
 • õppe ja kasvatustegevuste omavahelisest lõimumisest;
 • süsteemne ja järjepidev laste arengutingimuste loomine – kergemalt raskemale, lähemalt kaugemale, sotsiaalset, vaimset ja füüsilist arengut jälgiv;
 • individuaalne töö lapsega – igale lapsele tingimused võimete arenguks;
 • õppe- ja kasvatustegevus käsikäes mänguga kõikides tegevustes;
 • lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus;
 • koostöö kolme poole vahel: laps – lasteaed – lapsevanem;
 • õppekava avatus – alati on võimalus muuta ja lisada.

 

Täies mahus Minilasteaed Lõvimeri õppekavaga on võimalik tutvuda lasteaias.

Menüü