laine

MINILASTEAED LÕVIMERI KODUKORD

Kallis lapsevanem, Minilasteaed Lõvimeri on lapsele teiseks koduks, kus kogu personal toetab ja täiendab perekondlikku kasvatust, pakkudes Teie lapsele soodsat kasvukeskkonda igapäevaseks toimetamiseks. Selleks, et Teie lapse päev oleks täidetud koduse ja turvalise miljööga ning lasteaia ja lapsevanema koostöö kujuneks heaks, peame kokku leppima kodukorras, mis on täitmiseks nii maja töötajatele kui ka lastele ning nende vanematele.

1. ÜLDINFO
1.1. Minilasteaed Lõvimeri (edaspidi lasteaed) on kuni 3-rühmaline eralasteaed.
1.2. Lasteaia kontaktandmed: e-post: jana.kuusk@gmail.com, kodulehekülg:
www.lovimeri.eu; 555 355 78; postiaadress: Tiskrevälja 5, Tallinn, 13516.
1.3. Lasteaias toimub õppe-ja kasvatustöö eesti keeles. Õppe- ja kasvatustegevuste aluseks on lasteaia õppekava, mille aluseks on Eesti Vabariigi raamõppekava.
1.4. Lisaks rühmaõpetajatele toetavad lapsi abiõpetajad, muusikaõpetajad ja logopeed.
1.5. Lasteaias toimuvad huviringid, mille toimumisaegadest antakse ülevaade iga uue õppeaasta alguses ja kajastatakse kodulehel ning infostendil.
1.6. Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 8:00 -18:00.
1.7. Lasteaed töötab kaksteist kuud, juhul kui ei sätesta teisiti lastevanemate nõukogu otsus.
1.8. Kui lapsi on vähe, koondatakse lapsed ühte või kahte rühma, millest teavitatakse eelnevalt vanemaid.
1.9. Lasteaia direktori vastuvõtuaeg lepitakse kokku telefoni või meili teel.
1.10. Lasteaia töötajatel on taasiseseisvuspühale (20. august), Suurele reedeleja riigipühale (Uusaasta, Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha ja esimene jõululaupäev) vahetult eelneval päeval lühendatud tööpäev. Nendel päevadel suletakse lasteaed hiljemalt kell 13:00.
1.11. Lasteaia lahtiolekuaega saab muuta lastevanemate nõukogu otsusega.
1.12. Lapsevanemaid teavitatakse kodukorra mõne punkti muutmisest e-posti teel ja teatega rühma stendil.

2. LAPSE LASTEAEDA TULEK JA KOJU MINEK
2.1. Lasteaias töötab, hommikul ajavahemikus 8:00 – 9:00 ja õhtul 17:00-18:00, valverühm. Sel ajal võtab lapsed vastu ja annab üle graafiku järgi valves olev õpetaja.
2.2. Lapse lasteaeda toomise aja valib lapsevanem selliselt, et see ei segaks rühma päevakava ja lapsel oleks võimalus algavasse päeva sisse elada. Kui laps sööb hommikust, peaks ta lasteaias olema hiljemalt kell 8:55. Juhul, kui laps lasteaias hommikust söögikorda ei söö, siis hiljemalt 9:15.
2.3. Lapsele on väga oluline, et tema päev algaks rahulikult ja rõõmsalt. Selleks leiab lapsevanem aega ja kannatust. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle valves olevale või rühmaõpetajale ning informeerib õpetajat lapse kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada tema päeva.
2.4. Laps läheb lasteaiast koju koos täiskasvanuga või viimase poolt volitatud täiskasvanud inimesega (lapsevanem teavitab sellest eelnevalt rühmaõpetajat).
2.5. Ilma lapsevanema kirjaliku avalduseta on õpetajal keelatud last üle anda alla 16 a. isikule.
2.6. Õpetajal on keelatud last üle anda ebakaines (alkoholi- või narkojoobes jms) olekus isikule.
2.7. Lapse hilinemisest ja puudumisest teavitab lapsevanem lasteaia direktorit või rühmaõpetajat kirjalikult telefoni(55535578) või lasteaia e-posti (jana.kuusk@gmail.com) teel.
2.8. Lapsele tullakse järele kas peale lõunasööki orienteeruvalt kell 12:30 -13:00 või õhtupoolikul peale puhketundi alates kella 15:30.
2.9. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtiolekuajal järele tuldud, püüab õpetaja lapsevanematega või volitataud esindajatega kontakteeruda telefoni teel. Kui õpetaja vanematega kontakti ei saa ning lasteaia sulgemisest on möödunud 1 tund, teavitab õpetaja lasteaia direktorit ja edasi tegutsetakse vastavalt lasteaia hädaolukorra plaanile.
2.10. Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Oma lahkumisest annavad laps ja lapsevanem õpetajale teada.
2.11. Lasteaia lahtiolekuaega on saab pikendada tasulise teenuse võimaldamisega ajavahemikul 18:00-21:00. Teenuse kasutamise soovist tuleb teavitada lasteaia direktorit või rühmaõpetajaid suuliselt või kirjalikult e-posti teel. Ette teatamise aeg on vähemalt 1 päev.
2.12. Teenuse kasutamise maksumuseks on 15 EUR tund ning selle arvestus algab kell 18:00.
2.13. Arvestuse alus on tunnipõhine. (Kui lapsele tullakse järgi 19:15, siis lapsevanem tasub kahe tunni tasu).
2.14. Arvestust lisateenuse kasutamise üle peetakse kuupõhiselt valves olevate õpetajate poolt. Kogunenud summa lisatakse lapsevanema kuu arvele.

3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS LASTEAIAS
3.1. Õppe-ja kasvatustegevused algavad hommikul kell 9:30.
3.2. Lasteaia õppeaasta algab 1.septembril ja lõppeb 31.augustil. Aktiivne õppe periood on ajavahemikus 1.september – 30.juuni. 1.juulist kuni 31.augustini toimuvad lasteaias mängulised ja õpitut kinnistavad tegevused, milles põhirõhk on õuetegevustel.
3.3. Lasteaia õppe-ja kasvatustegevused viiakse läbi lasteaia pedagoogide nõukogus vastuvõetud tegevuskava alusel, millest teavitatakse lapsevanemaid lastevanemate koosolekutel ja e-posti teel. Lapsevanemad saavad jooksvalt infot lasteaia kõikidest õppe-ja kasvatustegevustest rühma õpetajate koostatud nädalaplaanide alusel, mis edastatakse lapsevanemale e-posti teel. Nädalainfo esitab iga rühmaõpetaja hiljemalt pühapäeva õhtuks, erandkorras esmaspäeva hommikul enne lasteaia tööpäeva algust.
3.4. Lapse sünnipäeva tähistamine toimub vastavalt rühma traditsioonidele, millest informeerib rühmaõpetaja.

4. TOITLUSTAMINE
4.1. Toiduraha arvestatakse lapse reaalselt lasteaias oldud päevade ja söögikordade alusel. Lapsed, kelle puhul on ette teada, et nad lasteaias hommikusööki ei söö või enne õhtuoodet lahkuvad, ei pea vastavate toidukordade eest maksma. Lapse päev sisaldab neli toidukorda: hommikusöök, vahepala, lõunasöök ja õhtuoode.
4.2. Toidukordade ajakavad on järgmised:
• Hommikusöök: 9:00-9:30
• Vahepala: 10:30-11:10
• Lõunasöök: 12:00-13:30
• Oode: 15:30-16:30
4.3. Toidurahade suuruse kinnitab lastevanemate nõukogu.
4.4. Lapsevanem tasub ainult nende toidukordade eest, millistel söögikordadel laps osaleb.
4.5. Söögikorrad kantakse päevikusse rühma õpetaja poolt, mille alusel väljastatakse kuu lõpus arve. Söögikordadel osalemist on võimalik lapsevanemal kontrollida vastavast päevikust lasteaias või paluda kokkuvõtet raamatupidajalt
4.6. Lapsevanem teavitab, millistest söögikordadest laps osa võtab, hiljemalt 8:30 enne hommikusööki. Samuti on lapsevanema kohustus teavitada lasteaeda, kui laps jääb lasteaiast puuduma. Mitte teatamisel, arvestatakse lapse söögiraha täies ulatuses.
4.7. Allerilistel lastel on erimenüü, millest lapsevanem on lasteaeda eelnevalt teavitanud. Erimenüü hinna kinnitab lastevanemate nõukogu.
4.8. Oma toidu lasteaeda toomine ja jagamine on keelatud.
4.9. Laps võib rühmakaaslasi kostitada oma toiduainetega(kommid, näts, tort jne) ainult eelenval kokkuleppel rühmaõpetajatega oma sünnipäeval või mõnel muul tähtpäeval (nimepäev, saabus reisilt)

5. LAPSE TERVIS
5.1. Haiget last on keelatud lasteaeda tuua, kuna see ohustab teiste laste ja personali tervist. Lasteaias käib ainult terve laps!
5.2. Õpetajal ei ole lubatud lasteaeda vastu võtta last, kellel on:
• palavik;
• tugev köha;
• tugev vesine või roheline põletikuline nohu;
• kõht lahti;
• nahalööve;
• silmapõletik;
• pedikuloos.
• muud nakkusohtlikud haigused
5.3. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õue minna koos teiste lastega, peab ta jääma koju kuni täieliku tervenemiseni. Erijuhud lepitakse kokku rühmaõpetajaga, arvestades teiste lastega.
5.4. Lasteaeda ei või kaasa anda lapsele ravimeid, sest õpetajal pole õigust lapsele ravimeid manustada. Erandiks on kroonilised haigused, millest tuleb informeerida õpetajat.Ravimeid antakse üksnes vanema kirjalikul volitusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktoriga.
5.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik informeerida lasteaeda. Lapsevanem edastab info lasteaia direktorile. Lasteaia direktor annab nakkushaiguse puhangust või juhtumist teada terviseametile ning käitub edasi vastavalt lasteaia hädaolukorra lahendamise plaanile.
5.6. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse eri puhastuskorda järgides Terviseameti juhendeid.
5.7. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni on laps koos lasteaia töötajaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
5.8. Lapsevanem planeerib lapse päevakava ja tegevused nii, et lapse ringid ja huvitegevused ning täiendav eelkooli õpe ei muutuks lapse jaoks koormavaks ning lapsel säiliks soov osaleda ka lasteaia mängudes ja tegevustes.
5.9. Pidude ja ürituste ajal, mis toimuvad koos lapsevanematega, vastutab lapse eest lapsevanem (välja arvatud eeskava ajal) ning kannab hoolt, et lapse tegevus teisi peol viibijaid ei segaks.
Peale esinemist ei luba lapsevanem last lasteaia ruumisesse iseseisvalt mängima – turvalisuse huvides on eriti taunitavad jooksmine, üksteise taga ajamine, peitmine jne.

6. LAPSE RIIETUS
6.1. Lapse riided peavad olema puhtad, terved ja võimalikult ohutud – vältida tuleks pikki nööre, salle jms. Varustatud nimesiltidega.
6.2. Lapse riietamisel tuleb arvestada põhimõtet – pole halba ilma, on halb riietus!
6.3. Lapse riietamisel tuleb arvestada laste mitmekülgse tegevusega toas ja õues. Lapsel on lasteaias mittelibisevad sisejalatsid , võimlemisriided (särk, lühikesed püksid), puhketunniks soovi korral pidžaama ja vahetusriided.
6.4. Hoolimata aastaajast on lapsel olemas kapis ilmastikule vastav peakate
6.5. Arvestades Eestimaa vesist ja niisket kliimat, on lapsel õues mugavad, soojad ja vett hülgavad riided ja jalatsid.
6.6. Liikumistundide riietus on eraldi kottides , millel on lapse nimi ja edastud rühmaõpetajale või asetatud lapse karpi.
Igal lapsel peab olema isiklik kamm ja taskurätikud. Taskurättideks sobivad kõige paremini pabertaskurätikud, mille pakki hoiab laps kapis.

7. MÄNGUASJAD
7.1. Igas rühmas on oma kindel mänguasjade päev ja/või reeglid selle kohta.
7.2. Mänguasjade kaasavõtmisel kehtib põhimõte – ei ole kade ja jagan mänguasju teistega!
7.3. Oma asjade eest vastutab laps ise. Õpetaja ei vastuta kodust toodud mänguasjade kadumise ja purunemise eest.
7.4. Lasteaeda on keelatud kaasa võtta raha ja vägivalda õhutavaid mänguasju. Nutiseadmete kaasavõtmine on kooskõlastataud rühmaõpetajaga (näiteks robootika õppetegevus)
7.5. Jalgratta, tõukeratta jms. kaasa võtmisel lasteaeda on kohustuslik kiivri olemasolu.
7.6. Talvel lasteaeda kaasa võetud kelkudel peab olema peal lapse nimi.

8. LASTEAIATASU MAKSMINE
8.1. Igakuine lasteaia teenuse eest makstav tasu koosneb 2 osast: õppemaksust , mis tasutakse igakuiselt ettemaksuna ja toitlustamise kuutasu , mis tasutakse järgneval kuul, rühmaõpetaja poolt esitatud kokkuvõtete alusel.
8.2. Arved esitab raamatupidaja vastavalt lapsevanema soovile, kas rühmaõpetaja poolt edastatuna lasteaias lapsevanemal või e-posti teel.
8.3. Arvete eest on võimalik tasuda sularahas lasteaia direktorile või pangakontole, mille numbrid on nähtavad lasteaia lepingus, kodulehel ja esitatud arvetel.
8.4. Lasteaed esitab lapsevanemale arve järgmise kuu eest hiljemalt jooksva 18-ndaks kuupäevaks, mille eest tuleb tasuda hiljemalt järgneva kuu 1. kuupäevaks.
8.5. Kui arve tasumise viimasest kuupäevast on möödunud 5 päeva, siis võib lasteaed keelduda lapse lastaeda lubamisest. Kahekuulise arve tasumata jätmisel, võib lasteaed lepingu kirjalikult üles öelda ilma etteteatamistähtajata ja arvata lapse lasteaia nimekirjast välja.
8.6. Arusaamatused arvetega lahendab lasteaia direktor.
8.7. Makseraskuste korral on võimalik teha taotlused maksegraafikute saamiseks lastevanemate nõukogule.

9. KOOSTÖÖ
9.1. Hea koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tekkimisele lasteaias. Selleks toimuvad enne lasteaeda tulekut tutvumisvestlused ja vähemalt ükskord õppeaastas arenguvestlused.
9.2. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitavad õpetajad lapsevanemaid rühma riietusruumi seinal oleva stendi, e-posti ja kodulehekülje vahendusel. Rühma riietusruumi on tutvumiseks välja pandud ka nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Lapsevanem loeb teated läbi, jälgib väljapanekuid, sellega hoiab end kursis lasteaias toimuvaga.
9.3. Lapsevanemaid puudutavad dokumendid (õppekava, põhikiri, arengukava, ülevaated, olulised artiklid) on nähtaval lasteaia kodulehel www.lovimneri.eu.
9.4. Lapsevanem annab õpetajale teada, kui laps vajab mingis osas erilist hoolt ning tähelepanu või on erivajadusega seoses mingid soovitused.
9.5. Lapsevanema või hooldaja koduse-, töötelefoni, posti- ja/või meiliaadressi muutumisest tuleb teatada koheselt oma lapse rühmaõpetajale.
9.6. Lapsevanema ja eralasteaia pidaja vahelist lepingut sõlmides antakse pildistamise nõusolek ja piltide avaldamise nõusolek lasteaia ankeedis.
9.7. Lasteaed järgib isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid kohustusi (eelkõige §11,lg.1,2,3,4 ning §12,lg.1).
9.8. Lapsevanemal on õigus pöörduda lasteaia direktori poole sooviga mõne foto kõrvaldamiseks lasteaia kodulehelt, kui soov on põhjendatud.
9.9. Iga lapsevanem tegeleb lasteaias ainult oma lapsega!
9.10. Laste vahel tekkinud arusaamatused, probleemid või konfliktid lahendab rühmaõpetaja iseseisvalt. Vajadusel kaasab situatsiooni lahendamisse lapsevanemad, psühholoogi või lasteaia direktori.
9.11. Lastevanemate nõukogu poolt tehtud otsused on täitmiseks kõikidele lastevanematele!
9.12. Info, nõu ja abi saamiseks pöördub lapsevanem direktori, logopeedi või rühmaõpetajate poole. Kõik probleemid on lahendatavad!
9.13. Lapsevanemad on oodatud kaasa rääkima lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi rühma koosoleku ja lasteaia nõukogu.
9.14. Puudustele või probleemsituatsioonidele juhib lapsevanem koheselt, et lasteaia töötajatel oleks võimalik koheselt tegutseda. Hilisemad tähelepanekud või pretensioonid on tagant järgi tarkus ja ei lahendada tekkinud probleeme.
9.15. Alati on oodatud lapsevanema hea nõu ja toetus!

10. TURVALISUS LASTEAIAS
10.1. Lasteasutuse direktor on koostanud Terviseameti veebilehel avaldatud lasteasutuse hindamisekriteeriumite alusel laste haigestumise, vigastuste ja keskonna ohutuse hindamiseks riskianalüüsi. Riskianalüüsi vaadatakse üle üks kord aastas ja viiakse sisse vajadusel muudatused.
10.2. Lasteaia personal on kohustataud teavitama KOV pädevusse kuuluvaid sotsiaaltööametnikke või lastekaitsespetsialiste, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on emotsionaalse, vaimse, seksuaalse, või füüsilise väärkohtlemise ohver.
10.3. Lasteaias on olemas esmaabivahendite komplekt, mis asub lasteaia söögitoas.
10.4. Lasteaias kasutatavate mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ning kasvule.
10.5. Ruumid on lasteaias kujundatud nii, et lastele jääks võimalikult palju ruumi mängimiseks ning vigastuste tekkimise oht oleks võimalikult minimaalne.
10.6. Võõraste inimeste omavoliline viibimine lasteaia territooriumil ja ruumides ilma eelneva kokkuleppeta ei ole lubatud.
10.7. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.
10.8. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
10.9. Tänaval liigeldes on lastel seljas helkurvestid.
10.10. Õppekäikudel on arvestatud, et vanuses 3-4 aastased lapsed liiguvad iga 5 lapse kohta on üks täiskasvanud saatja ja vanuses 5-7 aastased lapsed liiguvad iga 7 lapse kohta on üks täiskasvanud saatja.
10.11. Õuesõppetegevused või muud tegevused, mis on planeeritud väljaspool lasteaeda ja mis jäävad lasteaiahoonest ebamõistlikult kaugele, korraldatakse organiseeritud transpordivahendiga, mis on varustatud turvavöödega ja nõuetekohase sildiga.

Kontaktid
Tiskrevälja 5, Tallinn 13516
+372 55535578
info@lovimeri.eu

KINNITUS:
OÜ Minilasteaed Lõvimeri direktori KK 30.01.2012

KODUKORRA MUUTMISE KINNITUS:
OÜ Minilasteaed Lõvimeri direktori KK 23.01.2017

Menüü